Laatste update: 8 November 2018 

Feadship vindt jouw privacy van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de bepalingen van de privacywet- en regelgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor we ze verzamelen of hebben verzameld. In deze privacyverklaring leggen we uit met welk doel we met deze recruitmentwebsite met de naam werkenbijfeadship.nl je gegevens verzamelen, welke gegevens we daarvoor verzamelen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, kun je contact opnemen met Feadship via info@feadship.nl.

Solliciteren via werkenbijfeadship.nl

Als je bij ons solliciteert en je cv met bijbehorende motivatiebrief aan ons mailt, dan komen deze gegevens binnen bij de HR-organisatie van het bedrijf waar de vacature is waar je op solliciteert. Daar neemt HR jouw sollicitatie verder in behandeling en word je al dan niet voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die jij ons verstrekt. In het algemeen verstrekken kandidaten in hun cv ons ten minste hun naam en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, hun geboortedatum en –plaats, hun nationaliteit, hun opleidingsniveau, hun werkervaring, hun vaardigheden (en de talen die zij beheersen) en of ze al dan niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Soms verstrekken zij ook hun foto en/of een vlog en/of vermelden zij gegevens over hun burgerlijke staat, hun gezinssamenstelling, hun vrijetijdsbesteding en interesses, een link naar hun LinkedIn-profiel en eventueel hun persoonlijke website.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken de vrijwillig door jouverstrekte persoonsgegevens om na te gaan of je geschikt bent voor de openstaande functie of in geval van een open sollicitatie of we een plek voor je in ons bedrijf hebben. Naar aanleiding van dat oordeel wordt bepaald je al dan niet uit te nodigen voor een gesprek om vervolgens al dan niet een sollicitatieprocedure te starten met het doel een geschikte kandidaat voor de openstaande functie(s) te vinden.

Einde van de procedure

Een procedure eindigt ofwel doordat de kandidaat wordt afgewezen ofwel doordat een talent zich bij ons team aansluit. Na afhandeling van de procedure worden je sollicitatiegegevens vernietigd. Soms hebben we geen geschikte functie voor een kandidaat voorhanden, maar houden we wel graag contact. Op dat moment vragen we je per mail of we het cv en de bijbehorende motivatiebrief voor een periode van een jaar mogen bewaren. Als we die toestemming verkrijgen, nemen we na een jaar opnieuw contact met je op om na te gaan hoe het met je gaat en je in de gelegenheid te stellen je gegevens aan te vullen of ons alsnog om vernietiging van de gegevens te verzoeken.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor het bewaren van je cv en/of motivatiebrief kun je deze te allen tijde intrekken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze sollicitanten en/of de bezoekers/bezoeken aan onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren.

Als je onze recruitmentwebsite voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over onze cookies. Hierbij zullen we om je toestemming voor het gebruik van deze cookies vragen. Je kunt de cookie-instellingen ook wijzigen. Dit kun je ook doen via je browser.

De cookie-gegenereerde informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de cookies?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website.Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

Toestemming intrekken

De toestemming die je hebt verleend voor het gebruik van cookies kun je te allen tijde intrekken. Je kunt deze eenvoudig intrekken door je cookie-instellingen te wijzen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om jou een bericht te sturen dat een cookie is verzonden.

Google Analytics

Ook gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze recruitmentwebsite gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Rechten van betrokkenen

Wij vinden een transparante privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Omdat wij met privacygevoelige gegevens (op je cv staan immers privacygevoelige gegevens) werken, vinden wij het van groot belang dat derden jouw privégegevens niet kunnen gebruiken. Om die reden vinden wij het van belang dat je uitsluitend inzage in je gegevens kunt verkrijgen als je daarom persoonlijk verzoekt, zodat we je identiteit met zekerheid kunnen vaststellen.

Je kunt ons tevens verzoekenje gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht op rectificatie en wissing van je gegevens (het recht op vergetelheid).

Je hebt het recht om de gegevensverwerking te beperken. Dat wil zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op dataportabiliteit.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als jevindt dat wij je niet op de juiste manier hebben geholpen of het op andere wijze niet eens bent met hoe wij omgaan met je gegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending.

Als je vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kun je contact opnemen via het mailadres: info@feadship.nl

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan.

Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

Meldplicht Datalekken

Feadship registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt Feadship het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is. Voor onze sollicitanten betekent dit dat wij hun cv aan het eind van de procedure wissen, tenzij ze zijn aangenomen of tenzij ze ons toestemming verlenen het cv te bewaren.

Derden en verwerkers

In onze werkenbijfeadship.nl website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Informatie over de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Albacross

Feadship verkrijgt uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross"). Informatie die wordt verzameld met behulp van cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen en die in aanmerking komen als persoonlijke gegevens, wordt verwerkt door Albacross, een bedrijf dat services voor lead identificatie en advertentie targeting aanbiedt met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor de volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens is dat het Albacross in staat stelt om een service aan ons en onze website te verbeteren (bijv. "Lead Generation" -service) door gegevens aan hun database over bedrijven toe te voegen.

De gegevens die worden verzameld en gebruikt door Albacross om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website hebt bezocht en technische informatie waarmee Albacross verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres kan onderscheiden. Albacross slaat het domein op van formulier invoer om het IP-adres te correleren met uw werkgever.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor deze verwerking intrekken. Een dergelijke terugtrekking kan worden gedaan door contact met ons op te nemen of door rechtstreeks contact op te nemen met Albacross.

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm, Zweden
www.albacross.com- contact@albacross.com

Wijzigingen

Als we een wijziging aanbrengen op onze website werkenbijfeadship.nl, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Om die reden behoudt Feadship zich het recht voor haar privacystatement te wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen, feedback en contact

Met dit privacystatement en cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement en cookiebeleid voldoen. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, als je een klacht wilt indienen of als je verbeterpunten voor ons beleid ziet, kun je contact met ons opnemen: info@feadship.nl

Feadship considers your privacy to be of great importance. We therefore adhere to the provisions of privacy laws and regulations. This means that your data is safe with us and that we only use it for the purpose it was collected for. In this privacy statement we explain the purpose of our data collection through this recruitment website called werkenbijfeadship.nl - that is; what data we collect and how long we keep the data.

If you have questions, or want to know exactly what of yours we track, please contact Feadship at info@feadship.nl.

Applying via werkenbijfeadship.nl

If you apply with us and mail us your resume and cover letter, this information will be received by the HR organisation of the company that offers the job you are applying for. Their HR department will process your application further, and you may or may not be invited for an introductory interview.

What data do we collect?

The data you provide to us. In general, candidates provide in their CV at least their name and place of residence, telephone number, e-mail address, date and place of birth, nationality, level of education, work experience, skills (and the languages they speak) and whether or not they have a driver's license. Sometimes they also provide their photo and/or a vlog and/or include details of their marital status, family composition, leisure activities and interests, a link to their LinkedIn profile and possibly their personal website.

For what purposes do we use personal data?

We process the personal data voluntarily provided by you to assess whether you are suitable for the open position or, in the case of an open application, whether we have a place for you in our company. On the basis of this assessment, it will be decided whether or not to invite you for an interview and subsequently whether or not to initiate an application procedure with the aim of finding a suitable candidate for the open position(s).

End of the procedure

A procedure ends either because the candidate is rejected or because a talent joins our team. Upon completion of the procedure, your application data will be destroyed. Sometimes we do not have a suitable position available for a candidate, but we would like to keep in touch. In such a case, we will ask you by e-mail if we may keep the resume and accompanying cover letter for a period of one year. If we obtain your consent, we will contact you again after one year to check how you are doing and to give you the opportunity to supplement your data or to ask us to destroy the data.

Consent

If you have given us permission to store your resume and/or cover letter, you can withdraw it at any time.

Cookies

We collect data for research purposes in order to better understand our applicants and/or visitors/visits to our website, so that we can tailor our services accordingly and optimise our website.

When you visit our recruitment website for the first time, we will display a message explaining our cookies. Here we will ask for your permission to use these cookies. You can also change the cookie settings. You can also do this through your browser.

The cookie-generated information is used to track how you use the website, to compile reports on website activity and to provide other services relating to website activity and internet usage.

For what purposes do we use cookies?

We use cookies to optimise the use of our website and to better understand website usage. We may also use this information to enliven the experience of our website and to personalise it.

Withdrawing consent

You may withdraw your consent to the use of cookies at any time. You can easily withdraw it by changing your cookie settings.

Disabling cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to notify you that a cookie has been sent.

Google Analytics

We also use Google Analytics to track how visitors use our recruitment website. We have a processing agreement with Google. This contains strict agreements about what they are allowed to track. We allow Google to use the Analytics information obtained for other Google services. We do not allow Google to anonymise IP addresses.

Rights of data subjects

We believe that a transparent privacy statement is important. We also find it important to point out the rights you can exercise. As a data subject you have the right to view your personal data and to (request to) correct, supplement, delete or block them.

Because we work with privacy-sensitive information (your resume contains privacy-sensitive data), we find it very important that third parties cannot use your private information. For this reason we consider it important that you can only access your data if you personally request this so that we can establish your identity with certainty.

You can also ask us to supplement, correct or delete your data. You also have the right to rectification and erasure of your data (the right to oblivion).

You have the right to restrict data processing. This means that you can request us to stop a part of the data processing and continue another part. You also have the right to data portability.

You can also object to data processing if you are of the opinion that your specific interests outweigh our legitimate interest in processing it. If you object to the data processing, we will weigh your objections and then make an informed decision regarding the data processing. If you do not agree or if you feel that we have not helped you in the right way or otherwise disagree with how we handle your data, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. This is the Personal Data Authority.

You also have the right not to be subject to automated decisions, the right to an effective remedy in court and the right to compensation if there has been a breach of privacy.

If you have any questions or comments or wish to exercise any of the aforementioned rights, please contact us at this e-mail address: info@feadship.nl


Security

Security of personal data is very important to us. We ensure that your data is properly secured. We ensure that, given the state of the art, the security of personal data is sufficient to prevent unlawful processing, unauthorised access, modification, disclosure or loss of data as much as possible.

Only employees authorised by virtue of their position have access to personal data. In doing so, they are contractually bound by a confidentiality clause.

Obligation to report data breaches

Feadship registers all data breaches (minor and major) internally. If there is a data leak with a significant chance of serious adverse consequences for the protection of personal data or if these consequences have already materialised, Feadship will report the data leak to the Personal Data Authority.

Retention periods

In principle, we keep your data as long as necessary. For our applicants, this means that we delete their resume at the end of the procedure, unless they have been hired or unless they give us permission to keep the resume.

Third parties and processors.

Our werkenbijfeadship.nl website includes social media buttons. With these, the operators of these services collect your personal data.

Information about consent to the processing of personal data by Albacross

Feadship obtains your consent to the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB ("Albacross"). Information collected using cookies stored on your device that qualify as personal data is processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. See below for full contact details.

The purpose of processing the personal data is that it enables Albacross to improve a service to us and our website (e.g. "Lead Generation" service) by adding data to their database on companies.

The data collected and used by Albacross to accomplish this purpose is information about the IP address from which you visited our website and technical information that allows Albacross to distinguish different visitors from the same IP address. Albacross stores the domain of form entry to correlate the IP address with your employer.

You may withdraw your consent to this processing at any time. Such a withdrawal can be made by contacting us or by contacting Albacross directly.

Albacross Nordic AB

Companyreg. no 556942-7338

Kungsgatan 26

111 35 Stockholm, Sweden

www.albacross.com contact@albacross.com

Changes

If we make a change on our website werkenbijfeadship.nl, of course we have to change the privacy statement as well. For that reason, Feadship reserves the right to change its privacy statement. So always note the date above and check regularly for new versions.

Questions, feedback and contact

With this privacy statement and cookie policy we wanted to give you clarity on how we handle your data. We regularly check for compliance with this privacy statement and cookie policy. If you have questions about this privacy policy, if you want to make a complaint or if you see areas for improvement of our policy, please contact us: info@feadship.nl